Všeobecné obchodné podmienky

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi objednávateľom a spoločnosťou BRUVO Slovakia s.r.o., Priemyselná 5, 92601 Sereď, IČO: 44035617, DIČ: 2022897129, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 24257/T, (ďalej len výrobca). Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá podpísala objednávku spracovanú obchodným zástupcom (ďalej len objednávateľ). Ak je objednávateľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, považuje sa za spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Objednávkou sa rozumie cenová ponuka, obsahujúca informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru, služieb a celkovej cene objednávky, spracované obchodným zástupcom podľa požiadaviek objednávateľa. Ceny uvedené v objednávke sú platné po dobu šesť mesiacov od jej podpísania. Uplynutím tejto doby, výrobca môže upraviť cenu v závislosti od aktuálnych cenových odchýlok, ako je napríklad zvýšené náklady na pracovnú silu, zvýšenie cien materiálov, nákladov na dopravu atď. Všetky zmeny v objednávke musia byť v písomnej forme a podpísané objednávateľom. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti výrobcu a objednávateľa vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.2 Vyobrazenie okien a dverí je vždy z pohľadu zvnútra, kde je vždy vidieť indikáciu pohyblivých dielov a krídel. Objednávateľ pred objednávaním informuje o prípadných nežiaducich, alebo rizikových faktoroch, pre ktoré by bola potrebná nadštandardná údržba, alebo by mali nepriaznivý vplyv na materiály a komponenty. Príklad: blízkosť ústia riek - menej ako 5km nad vodou (kondenzácia), priemyselné oblasti, kde je vysoký výskyt emisii spalín, ťažkých chemických látok, fluoridov, dymových plynov, rudných materiálov, v blízkosti diaľnic, železníc, letísk, agresívnom prostredí (bazény, čistiarne odpadových vôd, laboratóriá, znečistenie zvieratami ... ). V prípade ak objednávateľ neupozorní výrobcu na nežiaduce, alebo rizikové prostredie, výrobca predpokladá použitie bežných materiálov a komponentov pri výrobe.

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje, zabezpečiť technické výkresy, oficiálne schválené dokumenty, dodržanie platných predpisov, stavebných zákonov pre plánovanie na mieste. Výrobca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za porušenie územného plánovania alebo iných prepisov. V prípade porušenia nesie zodpovednosť objednávateľ a tiež bude znášať všetky sankcie s tým spojené.

1.4 Objednávateľ musí poskytnúť maximálnu súčinnosť, dobrú prístupnosť a parkovanie, ak je to nevyhnutné, požiadať o dočasnú zmenu dopravného značenia.

1.5 Výrobca je oprávnený požadovať zálohu z dohodnutej ceny, alebo následne navýšenej sumy v čase doplnenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

1.6 V prípade ak objednávateľ odmietne prevziať tovar, výrobca uskladní tovar po dobu jedného mesiaca a písomne vyzve objednávateľa na prevzatie tovaru. Po tomto termíne môže výrobca voľne nakladať s tovarom. Aj v takomto prípade má objednávateľ povinnosť uhradiť dohodnutú cenu výrobcovi, nakoľko výroba je prispôsobená individuálnym požiadavkám klienta a teda tovar je nepredajný.

1.7 V prípade neuhradenia, alebo oneskorenia platby zo strany zákazníka najneskôr v deň splatnosti, musí objednávateľ automaticky, bez predchádzajúceho upozornenia vyplatiť  zmluvnú pokutu vo výške 10% z neuhradenej sumy. Bez ohľadu na vyššie uvedenú povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, je objednávateľ povinný v prípade omeškania s platbou zaplatiť úrok z omeškania vo výške 10 % ročne. V prípade omeškania s platbou objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom, bude výrobca účtovať úroky z omeškania vo výške 5 percentuálnych bodov zvýšenej o základnú úrokovú sadzbu ECB ročne. Neskoré zaplatenie jednej faktúry znamená, že všetky ostatné faktúry objednávateľa sa stávajú splatnými okamžite, bez ohľadu na ich splatnosť. Výrobcu táto skutočnosť oprávňuje na zastavenie výroby ďalších objednávok od tohto objednávateľa, kým nebudú uhradené všetky pohľadávky.

1.8 V prípade ak chce objednávateľ zrušiť objednávku a táto ešte nebola zaradená do výroby, bude mu účtovaný poplatok vo výške 30% z dohodnutej ceny. V prípade ak bola výroba začatá objednávateľ musí uhradiť plnú sumu.

1.9 Do času kým si objednávateľ nesplní všetky platobné záväzky voči výrobcovi, je výlučným vlastníkom tovaru výrobca.

2. DODACIE PODMIENKY

2.1 Výrobca stanoví konečný termín dodania ak nie je dohodnuté inak. Ak neboli stanovené žiadne dodacie lehoty bude objednávka vyhotovená podľa schopností výrobcu v najbližšom možnom termíne. Omeškanie výroby neoprávňuje objednávateľa k požiadavkám na náhradu škody, ani k zrušeniu objednávky. Dodacie lehoty sú záväzné len v prípade, ak všetky zmeny v objednávke sú podpísané a uplatnené.

2.2 Objednávateľ je povinný umožniť výrobcovi dodanie tovaru vo vopred určenej dobe. V prípade, že objednávateľ neumožní výrobcovi dodanie tovaru, výrobca už nie je viazaný dohodnutým termínom dodania, ale je v záujme objednávateľa poskytnúť patričnú súčinnosť výrobcovi na dodanie tovaru. Ak výrobca musí dodávať tovar opakovane z dôvodu, že objednávateľ neposkytuje dostatočnú súčinnosť, budú mu v tomto prípade účtované dodatočné poplatky.

2.3 Od okamžiku prevzatia tovaru všetky riziká prechádzajú na objednávateľa.

2.4 Výrobca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody na murive, stropoch, prahoch dverí, podlahe, obklad och a pod. Ochranu a čistenie častí, kde je vykonávaná montáž, zabezpečuje objednávateľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa prispôsobiť svoju výrobu, zmeniť súčasného dodávateľa aj napriek existujúcimi rozdielmi pokiaľ ide o profily alebo kovania.

2.5 V každej objednávke sú zahrnuté dopravné náklady v hodnote 50,- €, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, ak objednávka nemôže byť doručená pre prekážku na strane objednávateľa, ďalšie dopravné náklady znáša objednávateľ. Doručenie prebieha vždy u objednávateľa na prízemí. Pri zmene adresy miesta dodania, bude účtovaný príplatok. Ak objednávateľ žiada zapožičanie stojanu, je povinný vodičovi zaplatiť na mieste zálohu vo výške 350€ bez DPH za kus.

3. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

3.1 Po dodaní je objednávateľ povinný skontrolovať dodaný tovar, či zodpovedá kvalite a množstvu podľa objednávky. V prípade reklamácie musí zistené chyby oznámiť výrobcovi písomne, a to najneskôr do 15 dní od zistenia chyby. Ak objednávateľ preberie tovar bez výhrad, neskoršia reklamácia nebude uznaná. Každá reklamácia bude preskúmaná a vyhodnotená.

3.2 Výrobca si vyhradzuje právo pri reklamácii, prezrieť si tovar, opraviť, prípadne nahradiť za iný bezchybný, bez nároku na náhradu škody. Výrobca neposkytuje žiadnu záruku, ak objednávateľ koná v rozpore s článkom 3.1 alebo ak vykonáva záručný a pozáručný servis sám, prípadne treťou osobou bez súhlasu výrobcu.

3.3 Výrobca ponúka záruku na lak a eloxovanie iba podľa podmienok licencovaných materiálov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedostatočnou údržbou, nesprávnou manipuláciou, ktorá bola spôsobená objednávateľom, treťou stranou, alebo živelnými pohromami (záplavy, požiare atď.). Záruka sa vzťahuje na chybné materiály, nie škody takejto povahy a rozsahu. Záručné podmienky výrobcu sú objednávateľovi známe a súhlasí s nimi.

3.4 Výrobca poskytuje záruku 5 rokov na zasklenie, ktorá nezahŕňa dopravu pri novom zasklení. Tieto náklady znáša objednávateľ, Výrobca neposkytuje záruku na rozbité sklo.

3.5 Výrobca poskytuje záruku 3 roky na dodané kovania a zámky, nie však na škody vzniknuté nedostatočnou údržbou, alebo nesprávnou manipuláciou ktorá bola spôsobená objednávateľom, treťou stranou.

3.6 Výrobca poskytuje 3 ročnú záruku na dodanie elektrických motorov, nie však na škody vzniknuté nedostatočnou údržbou, alebo nesprávnou manipuláciou ktorá bola spôsobená objednávateľom, treťou stranou. Záruka nezahŕňa dopravu a inštaláciu.

3.7 Výrobca poskytuje záruku 5 rokov na PVC profily a 24 mesiacov na všetky ostatné materiály odo dňa ich doručenia, na skryté chyby, v prípade že škody neboli spôsobené nedostatočnou údržbou, alebo nesprávnou manipuláciou ktorá bola spôsobená objednávateľom, treťou stranou.

3.8 Objednávateľ berie na vedomie, že výrobca je limitovaný dodávateľmi a za žiadnych okolností nesmie prekročiť dohodnutú cenu.

4. SPORY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Práva a povinnosti neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Všetky spory medzi výrobcom a objednávateľom, ak nedosiahnu mimosúdnu dohodu, budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.

4.2 V prípade, ak má objednávateľ bydlisko alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky, sa zmluvné strany dohodli na právomoci súdov Slovenskej republiky.

4.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre vzťah medzi výrobcom a objednávateľom a majú prednosť pred obchodnými podmienkami objednávateľa.  

5.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, udeľuje výrobcovi svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním jeho osobných údajov v súvislosti s plnením si povinností výrobcu vyplývajúcich zo zmluvy, predovšetkým na účely zaslania objednaného tovaru na adresu objednávateľa a na ďalšiu komunikáciu s objednávateľom.

5.2 Osobné údaje objednávateľov nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou prípadov, kedy takáto povinnosť výrobcovi vyplýva z všeobecne záväzného právneho predpisu.

5.3 Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť ich bezpečnosť alebo funkčnosť. Kupujúci je oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle týchto podmienok.

 

BRUVO Slovakia s.r.o.

Priemyselná 5

92601 Sereď

Tel.: +421 (O) 31/ 701 25 29

e-mail: info@bruvo.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.